Dopravní psychologie
Pedagogická psychologie
Personální psychologie
Workshopy a školení
Forenzní psychologie
Konzultační činnost na projektech

Nabídka služeb - dopravní psychologie

Nabízíme nadstandardní přístup založený na dlouholetých zkušenostech.

Vyšetření řidičů dle zákona 361/2000 Sb.

Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích §87a předepisuje povinnost řidičům dopravních prostředků nad 7,5t a nyní i řidičům žádajícím o vrácení ŘO podle §123d úspěšně absolvovat mj. i dopravně-psychologické vyšetření.
Nabízíme
 • psychotesty pro řidiče vnitrostátní i mezinárodní nákladní dopravy, včetně řidičů pro převážení nebezpečných nákladů (ADR, cisterny)
 • psychotesty pro řidiče vnitrostátní, mezinárodní i městské autobusové dopravy
 • psychotesty pro řidiče speciálních vozidel s předností jízdy, používajících výstražných zvukových či světelných signálů - zdravotní záchranná služba, policie, hasiči
 • psychotesty pro instruktory autoškol
 • psychotesty pro zkušební komisaře
 • psychotesty pro tzv. "vybodované" řidiče a řidiče se zákazem řízení
 • resocializační programy pro řidiče dle §48/4 Tr.z.
Proč si vybrat právě nás?
 • Jsme členy Asociace dopravních psychologů, máme oprávnění komplexně a s právním dopadem posuzovat psychickou způsobilost řidičů z povolání ve znění zákona 361/2000 sb. § 87a a učitelů autoškol dle zákona č. 55/91 (novela č. 247/2000).
 • Díky dlouholetým zkušenostem (přes 20 000 vyšetřených řidičů od roku 1977) máme propracovaný způsob vyšetření tak, aby postihoval všechny rizikové faktory profesionálního řidiče.
 • Vyšetření je opravdu komplexní – kromě dotazníkových metod je jeho součástí také část zjišťující výkonnost řidiče (rozsah jeho zorného pole, rychlost reakcí, odolnost v psychicky náročných situacích) – údaje, které nelze zjistit pouhým dotazníkem.
 • V průběhu celého vyšetření je řidič v přímém kontaktu s psychologem, který má možnost ho lépe poznat při práci a na konci s ním tento odborník probere výsledky, vše mu vysvětlí. Řidič dostane ihned po vyšetření do ruky závěrečnou zprávu.
 • K vyšetření je nutné se předem objednat. Po předchozí domluvě s klientem jsme schopni zajistit vyšetření také o víkendu.

 

Informace pro řidiče

Vše co potřebuje vědět o psychotestech:

Jak co nejlépe uspět u vyšetření

Co potřebuje řidič (žadatel), aby uspěl u dopravně-psychologického vyšetření co nejlépe?
 • být vyspaný, odpočatý (večer před vyšetřením jít brzy spát), cítit se v plné psychické a fyzické kondici (např. při počínajícím onemocnění je lépe se přeobjednat na jiný termín) – počítat s tím, že vyšetření trvá průměrně 3-4 hodiny, u náročnějších vyšetření i déle
 • minimálně 12 hod před vyšetřením nepožívat alkoholické nápoje ani žádné jiné toxické látky,
 • vzít si případné korekční pomůcky zraku (brýle) a sluchu (naslouchadla)
 • zajistit si a vzít s sebou výpis z evidenční karty řidiče (lze získat v místě vydání řidičského oprávnění).

Kdo je povinen absolvovat komplexní vyšetření řidiče dle § 87a zákon č. 361/2000 Sb.?

Povinnost absolvovat prohlídky, které jsou v tomto díle popsány, neplatí pro všechny řidiče. Vztahují se na ty, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupin C, C + E a C1 + E a kteří řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu. K další skupině řidičů patří ti, kteří vlastní řidičské oprávnění skupin D a D + E a příslušných podskupin D1 a D1 + E a kteří skutečně takové vozidlo řídí.

Souhrnně výše zmíněné skupiny nazýváme v textu jako "řidiče z povolání", přestože tento termín nemá oficiální podobu. Popisuje řidiče, jenž má uzavřenu se zaměstnavatelem či jiným subjektem pracovní smlouvu, jejímž předmětem je řízení vozidla, nebo pracuje sám na živnostenský list, tedy za úplatu.

Nově tato povinnost platí i pro řidiče žádající o vrácení řidičského oprávnění podle §123d, tedy tzv. "vybodované" řidiče.

Podrobit se minimálně trojímu vyšetření pak neplatí pro ty, kteří provádí silniční dopravu soukromé povahy, tedy nikoliv za úplatu.

Kdy je nutné vyšetření absolvovat?

Od 1. července 2006 je povinen požadovat komplexní vyšetření řidiče každý praktický lékař vystavující profesionálním řidičům potvrzení o absolvování pravidelné lékařské prohlídky.

Obecně musí dopravně psychologické absolvovat profesionální řidič při zahájení činnosti, následně před dovršením věku 50 let a pak jej pravidelně opakuje vždy po 5 letech.

 

Spolupráce s lékaři

Kromě řidičů-profesionálů provádíme dopravně psychologické vyšetření také ostatních řidičů, včetně oprávnění pro sk. B (osobní automobil). Většinou se jedná o spolupráci s lékaři, ale vyšetření je možné provést i na vlastní žádost řidiče, který by si chtěl ověřit své schopnosti.
Nejběžnější důvody spolupráce:
 • zjištění psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel u seniorů (nad 65 let)
 • zjištění psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel u osob při zdravotních problémech (při neurologických onemocněních, při po poúrazových stavech,...)
 • zjištění psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel u osob, které byly závislé na návykových látkách
 • v jakékoliv situaci, kdy si nejsou jistí, zda-li je jejich pacient schopen bez rizika řídit motorové vozidlo

Spolupracujeme s informačně poradenským centrem pro problematiku duševního zdraví a nemoci VIDA Ústí nad Labem.

 

Znalecké posudky pro umístění reklamních ploch

Vypracujeme dopravně znalecké posudky, které bývají vyžadovány krajskými nebo okresními dopravními inspektory Policie ČR při umísťování reklamních ploch v blízkosti silničních komunikací.
Dopravně psychologické posudky pro:
 • billboardy a jejich umístění podél komunikací
 • osvětlené reklamní panely s větším dopadem na okolí
 • elektronické pohyblivé reklamní panely s výměnnou informací
 • osvětlené reklamní stavby - pylony, reklamní sloupy apod.
Komu je určeno?
 • provozovatelům sítě billboardů a vnějších reklamních nosičů
 • investorům, kteří plánují výstavbu informačních a reklamních staveb

 

(c) 2005 - 2013 LADOP